Popunjavanjem registracijske forme na web platformi Kif.ba, slažete se sa sljedećim uslovima korištenja. Davatelj usluge (oMedia d.o.o. Sarajevo) zadržava pravo izmjene uslova korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Sve nove mogućnosti web platforme Kif.ba podliježu najnovijim Uslovima korištenja. Nastavak korištenja web platforme Kif.ba nakon takvih izmjena podrazumijeva Vaš pristanak na takve izmjene. Kršenje bilo kojeg od uslova navedenih u nastavku, rezultirat će ukidanjem Vašeg korisničkog računa.

Uslovi za otvaranje korisničkog računa
– Morate navesti puno ime Vaše kompanije/obrta i Vaše ime i prezime, važeću e-mail adresu, i sve ostale potrebne informacije kako biste dovršili proces registracije.
– Vi ste odgovorni za sigurnost Vašeg korisničkog računa i lozinke. Davatelj usluge ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili narušavanje sigurnosti koji proizlaze iz Vašeg neuspjeha da zaštitite svoje podatke za prijavu.
– Vi ste u potpunosti odgovorni za sve sadržaje i sve aktivnosti na Vašem korisničkom računu.
– Ne smijete koristiti Uslugu za bilo kakve ilegalne aktivnosti. Tokom Vašeg korištenja Usluge ne smijete kršiti zakone Bosne i Hercegovine i međunarodne zakone, uključujući zakon o autorskim pravima.
– Davatelj usluge ne snosi odgovornost za sadržaj koji generiraju korisnici.

Naknada za korištenje web platforme Kif.ba
Korištenje web platforme Kif.ba je besplatno za sve kompanije u Bosni i Hercegovini.

Ograničenja
– Davatelj usluge zadržava pravo da bez objašnjenja uskrati pravo korištenja web platforme Kif.ba kompaniji za koju smatra da trenutno ili u budućnosti može predstavljati sigurnosti rizik za rad i ispravno funkcionisanje web platforme Kif.ba
– Davatelj usluge zadržava pravo da u bilo kojem momentu ugasi / terminira prethodno aktivan račun, ukoliko smatra da nastavak korištenja web platforme od strane određenog Korisnik može uticati na rad i sigurnost ostalih Klijenata.
– Davatelj usluge zadržava pravo ukinuti bilo koji korisnički račun iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Također Davatelj usluge zadržava pravo brisanja svih sadržaja povezanih s Vašim računom.
– Davatelj usluge može odbiti pružanje Usluge bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.
– Radi optimizacije serverskih kapaciteta svi korisnički nalozi koji ne budu aktivni više od 30 dana se automatski brišu.

Zatvaranje korisničkog računa
– Imate pravo zatvoriti/otkazati svoj korisnički račun u bilo koje vrijeme tako što ćete na mail info@kif.ba poslati zahtjev za brisanje korisničkog računa. Zahtjev mora biti poslan sa iste mail adresa sa koje je korisnički račun i kreiran.
– Sav sadržaj bit će odmah izbrisan iz korisničkog računa nakon zatvaranja. Izbrisani sadržaj je nepovratan.

Izmjene
– Davatelj usluge zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, sa ili bez prethodne najave, izmijeni ili prekine Uslugu, privremeno ili trajno.
– Korisnici ne mogu mijenjati bilo koji dio Usluge, u bilo koje vrijeme.

Usluga
– Vaše korištenje Usluge je na Vašu vlastitu odgovornost i rizik.
– Usluga se pruža “kakva jest” i Davatelj usluge ne daje nikakve garancije u pogledu dostupnosti i uptime-a Usluge.
– Korisnička podrška se pruža samo putem e-maila i web obrasca.
– Prihvaćate i razumijete da Davatelj usluge koristi hosting usluge treće strane, kako bi osigurao web prostor potreban za rad Usluge.
– Davatelj usluge ne garantuje u bilo kojem svojstvu da će Usluga zadovoljiti Vaše specifične potrebe.
– Davatelj usluge ne jamči da će Usluga biti bez prekida, sigurna i bez grešaka, niti da će rezultati koji se mogu dobiti korištenjem Usluge biti uvijek tačni i pouzdani.
– Davatelj usluge ne može garantirati da će eventualne greške biti ispravljene u bilo koje vrijeme.
– Razumijete i prihvaćate da Davatelj usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne ili posljedične štete (uključujući štete u obliku gubitka poslovne dobiti, prekida poslovanja, zakonski izrečenih kazni, gubitka poslovnih podataka ili drugog novčanog gubitka), proizašle iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluge, ili neovlaštenog pristupa Vašim podacima, čak ako je Davatelj usluge bio obaviješten o mogućnostima nastanka takvih šteta.
– Prihvaćate da u slučaju Vašeg nezadovoljstva Uslugom ili bilo kojom odredbom Uslova korištenja, Vaše jedino pravo je prestanak korištenja Usluge.

Autorska prava i vlasništva
– Saglasni ste da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio Usluge, korištenje Usluge ili pristup Usluzi.
– Sav sadržaj koji unese korisnik Usluge je vlasništvo tog korisnika. Davatelj usluge ne provjerava uneseni sadržaj, ali zadržava pravo ukloniti sadržaj u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
– Davatelj usluge i njegovi dobavljači/partneri su nositelji svih vlasničkih, autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva na svim komponentama Usluge, uključujući ime Usluge, dizajn, korisničko iskustvo Usluge, mnoge individualne mogućnosti, te pripadajuću dokumentaciju. Ne smijete kopirati, mijenjati, prilagođavati, reproducirati, distribuirati, vršiti reverzibilni inženjering ili dekompilirati bilo koji aspekt Usluge kojeg posjeduje Davatelj usluge ili njegovi partneri.

Opšti uslovi
– Iako zadržava pravo, Davatelj usluge nema obvezu uklanjanja sadržaja koji sadrže neprimjerene, protuzakonite, ili na bilo koji način štetne informacije.
– Davatelj usluge može ukloniti sadržaj i korisničke račune koji krše Uvjete korištenja.
– Izričito razumijete i prihvaćate da Davatelj usluge nije odgovoran za bilo kakve poslovne, financijske, zakonske ili pravne sporove između Vas i bilo koje treće strane, uključujući Poreznu upravu i sve ostale državne institucije.
– Izričito razumijete i prihvaćate odgovornost po svim članovima Zakona o fiskalnom sistemu, te svim ostalim zakonima koji su povezani sa načinom izdavanja faktura i ponuda te prihvaćate da Davatelj usluge nije odgovoran ni po jednom drugom članku Zakona BiH.
– Vaše korištenje Usluge, uključujući bilo koji sadržaj, informaciju ili funkcionalnost, je pod uslovom “kako jest” i “prema dostupnosti”. Davatelj usluge će uložiti maksimalne napore da Usluga radi bez ikakvih zastoja, ali ne daje garancije bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije prikladnosti za određenu namjenu. Vi preuzimate potpunu odgovornost i rizik za korištenje ove Usluge.
– Davatelj usluge ne daje nikakve garancije u pogledu korisnikove sposobnosti korištenja Usluge i korisnikovog zadovoljstva sa Uslugom. Korisnik je odgovoran za svu svoju hardversku, softversku i mrežnu opremu koja mu je potrebna za pristup Usluzi.
– Ne smijete koristiti Uslugu za pohranu ili slanje neželjene e-pošte (spam).
– Ne smijete koristiti Uslugu za prijenos virusa ili zlonamjernog sadržaja.
– Ako bilo koja odredba ovih Uslova korištenja postane na bilo koji način neprovediva ili nezakonita, ostale odredbe ostaju u potpunosti na snazi.
– Ovi Uslovi korištenja predstavljaju cjeloviti ugovor između Vas i Davatelja usluge u pogledu Usluge i eventualnih usluga podrške i prevladavaju nad bilo kojim ranijim ili istovremenim usmenim ili pismenim saopštenjima, prijedlozima i izjavama u pogledu Usluge ili bilo kojeg drugog pitanja uređenog ovim Uslovima korištenja, te zamijenjuju sve prethodne ugovore između Vas i Davatelja usluge, uključujući bilo koje prethodne verzije Uslova korištenja.

Pitanja
Sva pitanja u vezi s Uslovima korištenja možete dostaviti na mail adresu info@kif.ba

Comments are closed.