Knjiga izlaznih faktura (KIF) je dokument putem kojeg se evidentiraju izlazne fakture poslovnog subjekta (Broj fakture, Datum izdavanja, Naziv kupca, Identifikacioni broj kupca, Iznos fakture sa porezom, Iznos fakture bez poreza, Porez sadržan na fakturi itd…).

Sve izlazne fakture trebaju biti zavedene u Knjizi izlaznih faktura u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Knjiga izlaznih faktura se vodi odvojeno za svaki mjesec.

Napomena: Zbir određenih kolona iz KIF-a se prenosi u određena polja PDV prijave ukoliko ste u sistemu PDV-a.